Sập Ngồi, Trường Kỷ Gỗ Lim ( Bác Thúy Chi - Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ )

Nhận xét