Nghê Phượng Tay 12 Gỗ Hương Đá ( Gia Đình anh Vân Cư - Yên Lập, Phú Thọ )

Nhận xét