Kỷ Niệm Trường kỷ Gỗ Mít Ta bàn giao bác Ca Thân - Hoàng Xá, Thanh Thủy,...

Nhận xét