Sập Thập Điểu Quần Mai Gỗ Gụ Chân 24 khách Thị Xã Phú Thọ

Sập Mai Điểu ( Thập Điểu Quần Mai Gỗ Gụ 1m8 2m2 ) – Đồ Gỗ Tùng Tám Phú Thọ

Nhận xét