Sập Ngũ Phúc 1m8 2m2 Gỗ Gụ Đục ngũ phúc tùng lộc | Bá Hòa - Yên Thạch - ...Sập Ngũ Phúc 1m8 2m2 Gỗ Gụ Đục ngũ phúc tùng lộc | Bá Hòa – Yên Thạch – Sông Lô – Vĩnh Phúc

Nhận xét