Anh Trọng - Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ kí Duyệt sập thờ cây Mai Điểu ...

Nhận xét