Treo #Cuốn_thư_câu_đối gỗ mít dát vàng _ AC Chung Giang ở tại Thanh Xá, ...

Nhận xét