Hoàn Thiện Sập thờ gỗ HƯơng; _Sập ngũ phúc gỗ gụ Bác Thực ĐỖ Sơn Phú Thọ

Nhận xét