Bộ ghế Tần Thuỷ Hoàng tay 12 gỗ Hương Đá. e Cường Tân sơn, phú thọ

Nhận xét